Đường VĂN THÂN

Từ đường Bình Tiên đến đường Bà Lài.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 7, 8 quận 6, từ đường Bình Tiên đến đường Bà Lài, dài khoảng 902 mét, lộ giới 16 mét.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên đường quân sự số 7, sau đổi là đường Tổng Đốc Lộc. Năm 1955 đổi là đường Văn Thân cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *