Đường NGUYỄN HỮU THẬN

Từ đường Tháp Mười đến đường Lê Quang Sung.

  1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 2 quận 6, từ đường Tháp Mười đến đường Lê Quang Sung, dài khoảng 102 mét, lộ giới 30 mét.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này được đặt tên đường Huỳnh Thoại Yến. Ngày 14-7-1999 UBND Thành phố đổi là đường Nguyễn Hữu Thận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *