Đường NGUYỄN GIA THIỀU

Từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Ngô Thời Nhiệm.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 6, quận 3, từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Ngô Thời Nhiệm, dài khoảng 172 mét.

Lịch sử : Thời Pháp thuộc từ ngày 26 tháng 4 năm 1920 mang tên Folliot. Ngày 19 tháng 10 năm 1955 đổi tên là đường Nguyễn Gia Thiều đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *