Đường ĐẶNG TRẦN CÔN

Từ đường Lý Tự Trọng đến đường Nguyễn Du dài khoảng 35m, lộ giới 20m.

  1. Vị trí: đường này nằm trên địa bàn phường BếnThành quận I, khởi đầu từ đường Lý Tự Trọng đến đường Nguyễn Du. Đường lưu thông 2 chiều.
  2. Lịch sử: đường này thuộc lọai xưa nhất của vùng Sài Gòn. Thời Pháp thuộc mang tên đường Farinole. Ngày 19-10-1985, chính quyền Sài Gòn dổi là đường Đặng Trần Côn. Sau ngày 20-4-1975 vẫn dùng tên này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *