Category Archives: Quận 6

Đường VĂN THÂN

Từ đường Bình Tiên đến đường Bà Lài.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 7, 8 quận 6, từ đường Bình Tiên đến đường Bà Lài, dài khoảng 902 mét, lộ giới 16 mét.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên đường quân sự số 7, sau đổi là đường Tổng Đốc Lộc. Năm 1955 đổi là đường Văn Thân cho đến nay.

Đường TRẦN VĂN KIỂU

Từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến bến Lò Gốm.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 5, các phường 1, 3, 7 quận 6, từ đường Hải Thượng Lãn Ông, giáp bến Hàm Tử, đến bến Lò Gốm dài khoảng 3737 mét, lộ giới 40 mét, qua các ngã ba Ngô Nhân Tịnh, Chu Văn An, Bình Tây, Cao Văn Lầu, Mai Xuân Thưởng, Phạm Phú Thứ, Bình Tiên, Bà Lài.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc bến này mang tên Quai De Mỹ Tho. Ngày 28-11-1952 đổi là bến Lê Quang Liêm. Ngày 4-4-1985 đổi là bến Trần Văn Kiểu.

Đường TRẦN TRUNG LẬP

Từ đường Cao Văn Lầu đến đường Mai Xuân Thưởng.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 2 quận 6, từ đường Cao Văn Lầu đến đường Mai Xuân Thưởng, dài khoảng 140 mét, lộ giới 16 mét.
 2. Lịch sử: Đường này mới qui hoạch năm 1955 mang số 56. Ngày 10-1-1972 đặt tên đường Trần Trung Lập cho đến nay.

Đường TRẦN BÌNH

Từ bến Phan Văn Khỏe đến đường Tháp Mười.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 2 quận 6, từ bến Phan Văn Khỏe đến đường Tháp Mười, dài khoảng 176 mét, lộ giới 38 mét.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Paul Beau. Từ năm 1955 đổi là đường Trần Bình cho đến nay.

Đường TRANG TỬ

Từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến đường Phạm Đình Hổ.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 5 quận 6, từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến đường Phạm Đình Hổ, dài khoảng 663 mét, lộ giới 12 mét.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Quai De Phước Kiến. Ngày 19-10-1955 đổi là đường Trang Tử cho đến nay.

Đường THÁP MƯỜI

Từ đường Gò Công đến đường Hậu Giang.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 2, 5, 6 quận 6, từ đường Gò Công đến đường Hậu Giang, dài khoảng 429 mét, lộ giới 30 – 40 mét, qua các ngã tư Ngô Nhân Tịnh, Chu Văn An, các ngã ba Phạm Đình Hổ, Cao Văn Lầu.
 2. Lịch sử: Đường này mang tên Tháp Mười từ thời Pháp thuộc đến nay.

Đường TÂN HÒA ĐÔNG

Từ vòng xoay Phú Lâm đến Quốc lộ 1A.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 14 quận 6 và chung với huyện Bình Chánh, từ vòng xoay Phú Lâm đến Quốc lộ 1A (xa lộ Đại Hàn), dài khoảng 1900 mét, lộ giới 30 mét, qua ngã tư Đặng Nguyên Cẩn, ngã ba An Dương Vương.
 2. Lịch sử: Đường này là đường làng trong thôn Tân Hòa Đông thời trước, sau nhập vào Thành phố, dân chúng quen gọi đường Tân Hòa Đông lâu ngày thành tên chính thức.

Đường TÂN HÓA

Từ đường Hồng Bàng đến kinh Tân Hóa.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 14 quận 6 chung với quận 11, từ đường Hồng Bàng đến kinh Tân Hóa, dài khoảng 604 mét, lộ giới 30 mét, qua ngã tư Đặng Nguyên Cẩn.
 2. Lịch sử: Đường này vốn là đường làng trong thôn Tân Hóa. Từ năm 1954 gọi là đường Tân Hóa cho đến nay.

Đường PHÚ LÂM

Từ đường Minh Phụng đến đường Hồng Bàng.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận 6, từ đường Minh Phụng đến đường Hồng Bàng, dài khoảng 758 mét, lộ giới 30 mét, qua ngã ba Hoàng Lê Kha.
 2. Lịch sử: Bến này vốn là đường đi trong làng Phú Lâm, dân chúng thường gọi là đường Bà Kế. Từ năm 1950 đặt tên bến Phú Lâm cho đến nay.

Đường PHAN VĂN KHỎE

Từ đường Kim Biên đến bến Lò Gốm.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 5, các phường 1, 3, 4, 7, 8 quận 6, từ đường Kim Biên,  dài khoảng 1726 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã tư Gò Công, Ngô Nhân Tịnh, Chu Văn An, Cao Văn Lầu, Mai Xuân Thưởng, Bình Tiên.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc bến này vốn là hai bến nối tiếp nhau. Đó là bến Distillerie và bến Trần Thanh Cần. Ngày 4-5-1954 nhập hai bến làm một và đổi tên bến Nguyễn Văn Thành. Ngày 4-4-1985 đổi là bến Phan Văn Khỏe.