Category Archives: Địa danh

Đường NGUYỄN HỮU THẬN

Từ đường Tháp Mười đến đường Lê Quang Sung.

 1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 2 quận 6, từ đường Tháp Mười đến đường Lê Quang Sung, dài khoảng 102 mét, lộ giới 30 mét.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này được đặt tên đường Huỳnh Thoại Yến. Ngày 14-7-1999 UBND Thành phố đổi là đường Nguyễn Hữu Thận.

Đường NGUYỄN ĐÌNH CHI

Từ đường Minh Phụng đến cuối đường.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận 6, từ đường Minh Phụng đến cuối đường, dài khoảng 764 mét, lộ giới 12 mét.
 2. Lịch sử: Đường này trước kia là hương lộ 54. Ngày 10-1-1972 đặt tên là đường Phạm Quỳnh. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Nguyễn Đình Chi.

Đường NGÔ NHÂN TỊNH

Từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 2 quận 6, từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung, dài khoảng 452 mét, lộ giới 40 mét, qua các ngã tư Gia Phú, Bãi Sậy, Phan Văn Khỏe, Tháp Mười.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Palikao. Ngày 4-5-1954 đổi là đường Võ Di Nguy. Ngày 6-10-1955 đổi là đường Ngô Nhân Tịnh cho đến nay.

Đường MINH PHỤNG

Từ bến Phan Văn Khỏe đến đường Bình Thới.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 4, 5, 6, 8, 9 quận 6 và chung với quận 11, từ bến Phan Văn Khỏe đến đường Bình Thới, dài khoảng 1977 mét, lộ giới 30 mét, qua các ngã tư Tháp Mười, Lê Quang Sung, ngã ba Nguyễn Phạm Tuân, bến Phú Lâm, ngã tư Hồng Bàng (trên địa bàn quận 6).
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang số 47. Từ năm 1955 đặt tên đường Minh Phụng cho đế nay, nhưng lúc đó chỉ mới đến đường Xóm Đất. Sau ngày 30-4-1975 làm thêm đoạn từ Xóm Đất đến đường Bình Thới.

Đường MAI XUÂN THƯỞNG

Từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 3, 4 quận 6, từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung, dài khoảng 888 mét, lộ giới 20 mét.
 2. Lịch sử: Đường này có vào cuối thời Pháp thuộc, lúc đầu gọi là đường 7ème Quartier. Ngày 23-1-1943 đổi là Trois Canaux. Ngày 19-1-1943 đổi là đường Mai Xuân Thưởng cho đến nay.

Đường LÝ CHIÊU HOÀNG

Từ đường Nguyễn Văn Luông đến đường An Dương Vương.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 10 quận 6, từ đường Nguyễn Văn Luông đến đường An Dương Vương, dài khoảng 1160 mét, lộ giới 40 mét, qua ngã ba Bình Phú.
 2. Lịch sử: Đường này nguyên là đường làng, trước kia chưa có tên. Ngày 10-1-1972 đặt tên đường Lý Chiêu Hoàng cho đến nay.

Đường LÒ GỐM

Từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 7, 8 quận 6, từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung, dài khoảng 2251 mét, lộ giới 20 mét, qua các ngã ba Gia Phú, Văn Thân, Bà Lài, Bãi Sậy, Phan Văn Khỏe, Hậu Giang.
 2. Lịch sử: Bến này nằm trên tả ngạn rạch Lò Gốm, nên người Pháp gọi là Quai de Lò Gốm. Từ năm 1955 gọi là bến Lò Gốm. Ngày 4-4-1975 cắt đoạn cuối thành đường riêng, bến Lò Gốm còn lại như trên.

Đường LÊ TRỰC

Từ đường Gia Phú đến Bãi Sậy.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 1 quận 6, từ đường Gia Phú đến Bãi Sậy, dài khoảng 192 mét, lộ giới 12 mét.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Akas. Ngày 19-10-1955 đổi là đường Lê Trực cho đến nay.

Đường LÊ TÁN KẾ

Từ bến Phan Văn Khỏe đến đường Tháp Mười.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 2 quận 6, từ bến Phan Văn Khỏe đến đường Tháp Mười, dài khoảng 170 mét, lộ giới 34 mét.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Piquet. Ngày 19-10-1955 đổi là đường Lê Tán Kế cho đến nay.

Đường LÊ QUANG SUNG

Từ đường Ngô Nhân Tịnh đến bến Lò Gốm.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 2, 6, 9 quận 6, từ đường Ngô Nhân Tịnh đến bến Lò Gốm, dài khoảng 1558 mét, lộ giới 30 mét, qua các ngã ba Chu Văn An, Xóm Vôi, Nguyễn Thị Nhỏ, ngã tư Phạm Đình Hổ, ngã ba Mai Xuân Thưởng, các ngã tư Minh Phụng.
 2. Lịch sử: Đường này nằm trên tả ngạn rạch Lò Gốm nên thời Pháp thuộc mang tên Quai de Lò Gốm. Từ năm 1955 gọi là bến Lò Gốm. Ngày 4-4-1985 cắt đoạn này thành đường riêng, đặt tên là đường Lê Quang Sung, vì đoạn rạch này đã bị lấp bằng, nên không gọi bến nữa.