Đường VĂN THÂN

Từ đường Bình Tiên đến đường Bà Lài.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 7, 8 quận 6, từ đường Bình Tiên đến đường Bà Lài, dài khoảng 902 mét, lộ giới 16 mét.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên đường quân sự số 7, sau đổi là đường Tổng Đốc Lộc. Năm 1955 đổi là đường Văn Thân cho đến nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s