Đường TRANG TỬ

Từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến đường Phạm Đình Hổ.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 5 quận 6, từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến đường Phạm Đình Hổ, dài khoảng 663 mét, lộ giới 12 mét.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Quai De Phước Kiến. Ngày 19-10-1955 đổi là đường Trang Tử cho đến nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s