Đường TRẦN TRUNG LẬP

Từ đường Cao Văn Lầu đến đường Mai Xuân Thưởng.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 2 quận 6, từ đường Cao Văn Lầu đến đường Mai Xuân Thưởng, dài khoảng 140 mét, lộ giới 16 mét.
  2. Lịch sử: Đường này mới qui hoạch năm 1955 mang số 56. Ngày 10-1-1972 đặt tên đường Trần Trung Lập cho đến nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s