Đường TRẦN BÌNH

Từ bến Phan Văn Khỏe đến đường Tháp Mười.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 2 quận 6, từ bến Phan Văn Khỏe đến đường Tháp Mười, dài khoảng 176 mét, lộ giới 38 mét.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Paul Beau. Từ năm 1955 đổi là đường Trần Bình cho đến nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s