Đường NGUYỄN HỮU THẬN

Từ đường Tháp Mười đến đường Lê Quang Sung.

  1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 2 quận 6, từ đường Tháp Mười đến đường Lê Quang Sung, dài khoảng 102 mét, lộ giới 30 mét.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này được đặt tên đường Huỳnh Thoại Yến. Ngày 14-7-1999 UBND Thành phố đổi là đường Nguyễn Hữu Thận.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s