Đường MAI XUÂN THƯỞNG

Từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 3, 4 quận 6, từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung, dài khoảng 888 mét, lộ giới 20 mét.
  2. Lịch sử: Đường này có vào cuối thời Pháp thuộc, lúc đầu gọi là đường 7ème Quartier. Ngày 23-1-1943 đổi là Trois Canaux. Ngày 19-1-1943 đổi là đường Mai Xuân Thưởng cho đến nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s