Đường GIA PHÚ

Từ đường Kim Biên đến đường Phạm Phú Thứ.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 3 quận 6, từ đường Kim Biên đến đường Phạm Phú Thứ, chung với quận 5, dài khoảng 1366 mét, lộ giới 16 mét.
  2. Lịch sử: Đường này mang tên Gia Phú từ thời Pháp thuộc đến nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s