Đường NGUYỄN GIA THIỀU

Từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Ngô Thời Nhiệm.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 6, quận 3, từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Ngô Thời Nhiệm, dài khoảng 172 mét.

Lịch sử : Thời Pháp thuộc từ ngày 26 tháng 4 năm 1920 mang tên Folliot. Ngày 19 tháng 10 năm 1955 đổi tên là đường Nguyễn Gia Thiều đến nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s