Đường LƯU VĂN LANG

Từ đường Nguyễn Trung Trực đến đường Phan Bội Châu, dài khoảng 140m, lộ giới 12m.

  1. Vị trí: đường Lưu Văn Lang nằm trên địa bàn phường Bến Thành quận I, khởi đầu từ đường Nguyễn Trung Trực đến đường Phan Bội Châu, nhìn thẳng ra cửa Đông chợ Bến Thành. Đường lưu thông 2 chiều.
  2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất của đô thành Sài Gòn, lúc đầu là đường của tư nhân người Pháp, lấy tên mình đặt cho tên đường là Sabourain. Ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Tạ Thu Thâu. Ngày 14-8-1975, Chính phủ cách mạng lâm thời là đường Lưu Văn Lang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s